leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Địa chỉ nhận hàng

Estimated reading: 1 minute 26 views

Quản trị cửa hàng liên hệ với Abaha để được cấu hình chức năng này.

1.Mô hình cửa hàng không có điểm bán

Trường hợp 1: Cửa hàng có nhập điểm nhận hàng

-> Có hiển thị option [Nhận hàng tại cửa hàng]

Trường hợp 2: Cửa hàng không có điểm nhận hàng

-> Không hiển thị option [Nhận hàng tại cửa hàng]

2.Mô hình cửa hàng có nhiều điểm bán

Trường hợp 1: Điểm bán có gán với điểm nhận hàng

-> Có hiển thị điểm Nhận hàng tại cửa hàng

Trường hợp 2: Điểm bán không gán với điểm nhận hàng

-> Không hiển thị điểm Nhận hàng tại cửa hàng

Leave a Comment

Share this Doc

Địa chỉ nhận hàng

Or copy link

CONTENTS