leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Báo cáo thưởng tháng

Estimated reading: 1 minute 16 views

Tại màn hình trang chủ hệ thống, Admin truy cập Modules Đối tác -> Báo cáo thưởng tháng.

Admin có thể lọc thời gian theo tháng và xuất file excel. Ngoài ra khách hàng có thể tìm kiếm theo đối tác

Danh sách báo cáo thưởng tháng bao gồm

  • Loại : Loại hoa hồng mà đối tác được nhận
  • Đối tác: Tên, ID của đối tác được nhận hoa hồng
  • Tổng doanh số : Doanh số của đối tác trong khoảng thời gian được lọc trên
  • % Mức thưởng : % thưởng theo doanh số mà đối tác được nhận
  • Thưởng : Số tiền thưởng mà khách hàng được nhận theo khoảng thời gian được lọc trên.

Leave a Comment

Share this Doc

Báo cáo thưởng tháng

Or copy link

CONTENTS