leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Đơn hàng đối tác

Estimated reading: 3 minutes 19 views

Trang đơn hàng đối tác cho phép cửa hàng quản lý danh sách đơn hàng. Các đơn hàng đã hoàn thành và đã xác nhận hoa hồng, các đơn hàng đã hoàn thành và chưa xác nhận hoa hồng, hỗ trợ đối soát hoa hồng

1.Lưu ý

 • Hiển thị đơn hàng ở trạng thái hoàn thành
 • Hiển thị đơn hàng của CTV, cho phép Admin thực hiện
  • Xác nhận hoa hồng
  • Tính lại hoa hồng
  • Xem hoa hồng
  • Hủy xác nhận hoa hồng
 • Hiển thị đơn hàng của khách lẻ, cho phép Admin thực hiện
  • Xem hoa hồng

2. Xác nhận hoa hồng

Admin chọn module ĐỐI TÁC chọn -> Đơn hàng đối tác

Sau khi đơn hàng hoàn thành, admin vào Đơn hàng đối tác để thao tác xác nhận hoa hồng

Chọn Xác nhận hoa hồng: Dùng để xác nhận hoa hồng chi trả cho cộng tác viên (đại lý) khi đơn hàng hoàn thành. Khi ấn nút xác nhận, hệ thống sẽ thông báo tới CTV thông tin chi tiết hoa hồng của đơn hàng

3.Xem hoa hồng

 • Chọn Xem hoa hồng để xem danh sách đối tác được nhận hoa hồng và chi tiết hoa hồng chi trả cho đối tác

4.Tính lại hoa hồng

Tính lại hoa hồng được sử dụng trong các trường hợp:

 • Thay đổi cấu hình hoa hồng ( áp dụng với mô hình hoa hồng nhiều cấp)
 • Hoặc đổi người giới thiệu

5.Hủy xác nhận hoa hồng

Chọn Hủy xác nhận hoa hồng để hủy hoa hồng của các CTV đã nhận

6.Theo dõi báo cáo số liệu

 • Tổng số lượng đơn
 • Tổng số đơn đã xác nhận hoa hồng
 • Tổng số đơn chưa xác nhận hoa hồng
 • Tổng doanh thu theo các đơn
 • Tổng số hoa hồng đã xác nhận
 • Tổng số hoa hồng chưa xác nhận

Leave a Comment

Share this Doc

Đơn hàng đối tác

Or copy link

CONTENTS