leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Hoa hồng đơn hàng

Estimated reading: 2 minutes 20 views

Tại trang quản trị vào modules Đối tác -> chọn menu Hoa hồng đơn hàng

Chọn khoảng thời gian cần lập báo cáo -> Bấm vào button để xuất file excel

Danh sách báo cáo hoa hồng đơn hàng bao gồm :

 • Ngày duyệt : Thời gian mà hoa hồng cho đối tác của 1 đơn hàng được duyệt
 • Ngày tạo : Thời gian tạo của đơn hàng có hoa hồng cho đối tác
 • Mã đơn : Mã đơn hàng mà đối tác được nhận hoa hồng
 • Đối tác : Tên, ID và số điện thoại của đối tác được nhận hoa hồng
 • % Hoa hồng : Tỷ lệ hoa hồng nhận được so với doanh số
 • Hoa hồng : Số tiền hoa hồng
 • Phí phạt : phí phạt hoa hồng
 • Doanh số : Doanh số của đơn hàng
 • Loại : loại hoa hồng mà đối tác được nhận

Và các trường lọc thông tin:

 • Tìm kiếm
 • Đối tác
 • Ngày duyệt

Leave a Comment

Share this Doc

Hoa hồng đơn hàng

Or copy link

CONTENTS