leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Sơ đồ giới thiệu

Estimated reading: 1 minute 26 views

Quản lý danh sách thành viên trong cây giới thiệu

Tại màn hình trang chủ hệ thống, Admin truy cập Modules Hệ thống -> Sơ đồ giới thiệu.

Hệ thống hiển thị màn hình Sơ đồ giới thiệu.

Ở phần tìm kiếm nhập số điện thoại của khách hàng bạn muốn xem

Trong cây hệ thống giới thiệu nhấn dấu + để xem được những người được giới thiệu từ số điện thoại đó hoặc có thể nhấn dấu – để thu gọn lại danh sách đó.

Ngoài ra nhấn vào xem thông tin khách hàng để xem thông tin chi tiết của khách hàng đó

Leave a Comment

Share this Doc

Sơ đồ giới thiệu

Or copy link

CONTENTS