leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người đầu cấp

Estimated reading: 4 minutes 16 views

Cấu hình

Để sử dụng mô hình hoa hồng nhiều cấp Quản trị viên cần liên hệ với Abaha để được cấu hình.

Bước 1: Quản trị cửa hàng chọn Module Đối tác -> Chọn Cài đặt hoa hồng để set user cấp cao nhất và cấu hình % hoa hồng các cấp được nhận

Lưu ý: Trên thực tế Cây sơ đồ giới thiệu phát sinh đến F3, F4, nhưng cấu hình hưởng hoa hồng chỉ set cho F0, F1, F2 thì khi F4 mua hàng thì F0, F1, F2 nhận được hoa hồng theo cấp và F3, F4 không nhận được hoa hồng.

Bước 2: Quản trị cửa hàng vào chức năng Danh sách đối tác thuộc Module Hệ thống để cấp quyền CTV cho người dùng

Ví dụ minh họa

Cấu hình hoa hồng:

 • A (F0) là người đầu cấp hưởng 10%
 • B (F1) 5%
 • C1 (F2) 5%
 • Hoa hồng được set cho từng sản phẩm:
  • CTV (đối tác) được hưởng 10% HH cho sản phẩm X1, giá X1 =100.000đ
  • SP X2 không được cấu hình hoa hồng, giá X2 = 200.000đ

Lưu ý: Quản trị cửa hàng phải set A là người đầu cấp thì mới chia được hoa hồng cho các cấp

Trường hợp 1: C2 là khách lẻ mua hàng thì A, B đều không nhận được hoa hồng

Trường hợp 2: C1 mua đơn hàng (gồm 1 sản phẩm X1 và 1 sản phẩm X2) thì A, B, C1 nhận được hoa hồng

Cụ thể:

 • C1 có đơn hàng giá trị 300.000đ ở trạng thái Hoàn thành, sau khi Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì:
  • C1 sẽ nhận được tiền hoa hồng sản phẩm (HHSP) = 100.000* 10% + 200.000*0% = 10.000đ
  • C1 nhận được tiền hoa hồng theo cấp CTV F2 (HH CTV) = 300.000*5% hoa hồng của cấp F2 = 15.000đ
 • B nhận được 300.000*5% hoa hồng của cấp F1 = 15.000đ
 • A nhận được 300.000*10% hoa hồng của cấp F0 = 30.000đ

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xác nhận hoa hồng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì mới hiển thị trên màn hình đơn hàng đối tác Quản trị cửa hàng chọn vào Xác nhận hoa hồng để CTV nhận được hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem chi tiết hoa hồng từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng có thể xem chi tiết hoa hồng trả cho CTV theo từng đơn hàng bằng cách vào màn hình Đơn hàng đối tác chọn Xem hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng Hủy xác nhận hoa hồng

Dành cho quản trị cửa hàng muốn hủy hoa hồng của một đơn hàng đã được xác nhận

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem Báo cáo hoa hồng

Chức năng hoa hồng đơn hàng giúp quản trị viên quản lý ngày tạo và ngày xét duyệt hoa hồng của từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng chọn Chức năng Hoa hồng để tra cứu hoa hồng với mô hình CTV nhiều cấp tính từ người đầu cấp

Chức năng Tổng kết hoa hồng giúp quản trị viên tổng kết được doanh số và tổng hoa hồng được chia cho mỗi CTV

Leave a Comment

Share this Doc

Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người đầu cấp

Or copy link

CONTENTS