leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Chương trình giảm giá

Estimated reading: 2 minutes 24 views

Quản lý danh sách chương trình giảm giá

CTKM sau khi tạo mới thành công, được lưu lại tại màn hình danh sách CTKM

  • Hệ thống hỗ trợ Admin có quyền [Sửa] [Xóa] [Sao chép] Chương trình giảm giá tùy ý
  • Các trạng thái của CTKM:
  • [Ngừng áp dụng]: CTKM đã hết thời gian hoạt động
  • [Đang áp dụng]: CTKM đang trong thời gian hoạt động
  • [Chưa áp dụng]: CTKM có thời gian bắt đầu > thời gian hiện tại.

Tại danh sách chức năng của Module [Sản phẩm], tại Cột [Khuyến mại] mặc định hiển thị CTKM tốt nhất (giảm giá nhiều nhất) cho sản phẩm tại thời điểm hiện tại.

Thứ tự sắp xếp các CTKM:

– Hiển thị ra màn hình cột [Khuyến mại]: là CTKM tốt nhất (CTKM giảm tiền nhiều nhất cho sản phẩm) – đang được áp dụng cho sản phẩm

– CTKM khác (nếu có) khi Focus: mức độ ưu tiên áp dụng của Chương trình sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Leave a Comment

Share this Doc

Chương trình giảm giá

Or copy link

CONTENTS