leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Quy tắc áp dụng CTKM cho sản phẩm

Estimated reading: 4 minutes 23 views

1.Với site không áp dụng bảng giá chung

– Sản phẩm có [Giá niêm yết] và [Giá bán]

– CTKM giảm giá / Giảm tiền/ Đồng giá: sẽ áp dụng Giảm dựa trên giá [Giá bán] của sản phẩm

– Giá hiển thị cho user: giá đã giảm dựa theo giá [Giá bán] của sản phẩm sau khi đã áp dụng CTKM

Ví dụ:

– Sản phẩm A có giá niêm yết là 110.000đ

– Giá bán là: 100.000đ

– SP đang có CTKM là giảm 50% (CTKM Giảm tiền nhiều nhất cho Sản phẩm)

=> Người tiếu dùng cuối cùng sẽ nhìn và mua sản phẩm A này với giá là 50.000đ ( giảm 50% của 100.000đ) trong thời gian CTKM giảm 50% này đang áp dụng cho sản phẩm A

2.Với site có áp dụng bảng giá

– Sản phẩm có [Giá niêm yết], [Giá bán] và [Giá theo bảng giá]

– CTKM giảm giá / Giảm tiền/ Đồng giá: sẽ áp dụng Giảm dựa trên giá [Giá bán] của sản phẩm

– Giá hiển thị cho user: giá đã giảm dựa theo [Giá của bảng giá] của sản phẩm sau khi đã áp dụng CTKM

Ví dụ:

– Sản phẩm A có giá niêm yết là 110.000đ

– Giá bán là: 100.000đ

– Stie áp dụng bảng giá giảm 10% => Giá theo bảng giá của sản phẩm A lúc này là 90.000đ

– SP đang có CTKM là giảm 50% (CTKM Giảm tiền nhiều nhất cho Sản phẩm)

=> End-user sẽ nhìn và mua sản phẩm A này với giá là 45.000đ ( giảm 50% của 90.000đ) trong thời gian CTKM giảm 50% này đang áp dụng cho sản phẩm A

3.Quy tắc chọn CTKM tốt nhất (CTKM giảm tiền nhiều nhất) cho sản phẩm

– Chọn CTKM nào có mức giảm giá là nhiều nhất

Ví dụ:

  • Sản phẩm A có giá niêm yết là 110.000đ
  • Giá bán là: 100.000đ
  • Sản phẩm A thuộc danh mục sản phẩm X và nhóm sản phẩm Y
  • Các CTKM đang áp dụng cho cửa hàng:

CTKM 1: Giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm của cửa hàng => Nếu áp dụng chương trình này thì sản phẩm A có giá là 90.000đ

CTKM 2: Giảm 20% cho danh mục sản phẩm X (A thuộc X) => Nếu áp dụng chương trình này thì sản phẩm A có giá là 80.000đ

CTKM 3: Giảm 30% cho nhóm sản phẩm Y (A thuộc Y) => Nếu áp dụng chương trình này thì sản phẩm A có giá là 70.000đ

CTKM 4: Giảm 40.000đ cho toàn bộ sản phẩm của cửa hàng => Nếu áp dụng chương trình này thì sản phẩm A có giá là 60.000đ

CTKM 5: Đồng giá 50.000đ cho nhóm sản phẩm Z (A thuộc Z) => Nếu áp dụng chương trình này thì sản phẩm A có giá là 50.000đ

=> CTKM [Đồng giá 50.000đ cho nhóm sản phẩm Z] sẽ được lựa chọn để áp dụng cho sản phẩm A

Vậy độ ưu tiên áp dụng CTKM sẽ là: 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1

Leave a Comment

Share this Doc

Quy tắc áp dụng CTKM cho sản phẩm

Or copy link

CONTENTS