leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Chương trình khuyến mãi đơn đầu

Estimated reading: 4 minutes 21 views

Quản trị cửa hàng cần liên hệ với Abaha để được sử dụng chức năng này.

1. Công dụng:

Chương trình khuyến mại đơn đầu mục đích kích thích khách hàng mới vào app đặt hàng. Với đơn hàng đầu tiên họ sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá đặc biệt. Mỗi người mua chỉ được áp dụng chương trình khuyến mãi này cho đơn hàng đầu tiên, với các đơn hàng sau khách hàng sẽ nhìn thấy giá bán lẻ như bình thường.

2. Tạo mới chương trình khuyến mãi đơn đầu

– Bước 1: Admin vào trang quản trị -> Module Khuyến mại -> CTKM đơn đầu -> Trỏ vào ô “Thêm sản phẩm”

– Bước 2: Amin điền các thông tin trong popup -> Chọn “Lưu”

+ Chọn sản phẩm từ danh sách sản phẩm trên hệ thống

+ Giá bán sẽ tự động cập nhật theo sản phẩm đã chọn

+ Giá khuyến mại đơn đầu: Giá khuyến mại của sản phẩm được cài đặt trong CTKM đơn đầu

+ Giới hạn số lượng áp dụng trong đơn đầu của khách hàng: là số lượng tối đa user được phép mua với giá ưu đãi đơn đầu của sản phẩm được cài đặt trong CTKM đơn đầu.

+ Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu áp dụng giá khuyến mại CTKM đơn đầu cho sản phẩm

+ Ngày hết hạn: Ngày kết thúc áp dụng giá khuyến mại CTKM đơn đầu cho sản phẩm

– Lưu ý: Trang CTKM Đơn đầu, admin quản lý tất cả sản phẩm đang được ưu đãi CTKM đơn đầu theo các trạng thái. Các thông tin trong bảng bao gồm:

  • Mã sản phẩm: Mã của sản phẩm
  • Tên sản phẩm: Tên của sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm: Ảnh đại diện của sản phẩm
  • Trạng thái:

+ Còn hạn: Sản phẩm chưa đến ngày hết hạn được cài đặt trong CTKM đơn đầu

+ Hết hạn: Sản phẩm đã qua ngày hết hạn được cài đặt trong CTKM đơn đầu

+ Chưa bắt đầu: Sản phẩm chưa đến ngày hiệu lực được cài đặt trong CTKM đơn đầu

  • Giá bán: Giá bán lẻ của sản phẩm
  • Giá khuyến mại: Giá khuyến mại của sản phẩm được cài đặt trong CTKM đơn đầu
  • Giới hạn số lượng: Giới hạn số lượng được phép mua của sản phẩm được cài đặt trong CTKM đơn đầu
  • Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu áp dụng giá khuyến mại CTKM đơn đầu cho sản phẩm
  • Ngày hết hạn: Ngày kết thúc áp dụng giá khuyến mại CTKM đơn đầu cho sản phẩm
  • Hành động: + Sửa: Sửa thông tin cấu hình của sản phẩm trong CTKM đơn đầu + Xoá: Xoá sản phẩm trong CTKM đơn đầu

Leave a Comment

Share this Doc

Chương trình khuyến mãi đơn đầu

Or copy link

CONTENTS