leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Hướng dẫn thêm mã voucher và chương trình voucher

Estimated reading: 1 minute 22 views

Có 2 cách tạo thêm mã voucher vào chương trình voucher

Cách 1: Vào trang quản trị chọn Module marketing -> chọn chương trình voucher -> Trỏ vào tên chương trình voucher

Màn hình hiện ra thông tin chi tiết voucher -> Chọn Thêm mã vào chương trình voucher

Quản trị cửa hàng điền số voucher cần thêm mới và bấm chọn Tạo mới để lưu thông tin

Cách 2: Vào trang quản trị -> Module marketing -> chọn chương trình voucher -> Trỏ vào phần hành động -> Thêm mã voucher

Quản trị cửa hàng điền số voucher cần thêm mới và bấm chọn Tạo mới để lưu thông tin

Leave a Comment

Share this Doc

Hướng dẫn thêm mã voucher và chương trình voucher

Or copy link

CONTENTS