leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Xem chi tiết chương trình voucher

Estimated reading: 1 minute 25 views

Tại màn danh sách chương trình voucher -> chọn vào tên chương trình vuocher để xem chi tiết chương trình voucher

Tại màn hình cũng có 2 tính năng sau:

  • Thêm mã vào chương trình voucher
  • Xóa voucher trong chương trình

Tại màn hình sẽ có 3 tab thông tin:

  • Danh sách voucher chưa sử dụng
  • Danh sách voucher đã được tạo cho user
  • Danh sách voucher đã được sử dụng

Leave a Comment

Share this Doc

Xem chi tiết chương trình voucher

Or copy link

CONTENTS