leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Ẩn các element trên Webshop

Estimated reading: 3 minutes 20 views

Cách để ẩn những mục không cần thiết trên Web bán hàng

Bước 1: Lấy tên đối tượng cần Ẩn thông qua trình duyệt Chorme

  • Chuột phải vào website và chọn inspect
  • Chọn vào mục sau:
  • Sau đó đưa con trỏ vào phần tử mình muốn ẩn và Click chuột vào
  • Phần inspect sẽ được đưa đến html của phần tử đó
  • Copy 1 class có tên thể hiện được chức năng của element đúng nhất của phần tử và cài đặt như sau:

Trường hợp 1 chỉ một class muốn ẩn:Copy

.{tên class} {
	display: none;
}

Ví dụ: Trỏ vào phẩn tử logo cửa hàng -> Phần inspect sẽ được đưa đến html tuy nhiên dòng đó không có trường class -> nên sẽ lấy phần tử html của dòng bên trên là : header-with-search__logo-section

Bước 2: Xử lý trên webadmin

Thêm CSS để ẩn các phần liên quan

Quản trị viên vào trang quản trị, Chọn Module Cửa hàng -> menu Website -> Cài đặt mã nhúng

Tại phần Mã CSS nhập class có tên thể hiện được chức năng của element đúng nhất của phần tử như hướng dẫn sau: Copy

.{tên class} {
	display: none;
}

” .header-with-search__logo-section {display: none;} “ như ảnh sau đó chọn Lưu để cập nhật thông tin

Quản trị viên kiểm tra trên trang Web shop của cửa hàng đã được ẩn Logo.

Trường hợp 2 với nhiều class cùng muốn ẩn:

.{tên class1}, .{tên class2} {
	display: none;
}

Ví dụ: Trỏ vào phẩn tử App Store và Google Play trên Web shop -> Phần inspect sẽ được đưa đến html “QCp2hs” của App Store và “QCp2hs” của Google Play

Bước 2: Xử lý trên webadmin

Thêm CSS để ẩn các phần liên quan

Quản trị viên vào trang quản trị, Chọn Module Cửa hàng -> menu Website -> Cài đặt mã nhúng

Tại phần Mã CSS nhập class có tên thể hiện được chức năng của element đúng nhất của phần tử như hướng dẫn sau: ” .QCp2hs, .QCp2hs {display: none;} ” như ảnh sau đó chọn Lưu để cập nhật thông tin

Quản trị viên kiểm tra trên trang Web shop của cửa hàng đã được ẩn.

Leave a Comment

Share this Doc

Ẩn các element trên Webshop

Or copy link

CONTENTS