leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ Visa/ master

Estimated reading: 4 minutes 14 views

Tương tự với mua hàng và thanh toán đơn hàng qua thẻ ATM nội địa.

 • Tại trang chi tiết của giỏ hàng, trường hình thức thanh toán chọn button [Thay đổi] để lựa chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng
 • Tại list danh sách các hình thức thanh toán hiện có trên hệ thống, chọn [Thanh toán qua thẻ Visa/Master].
 • Chọn [Tiếp tục] để thực hiện quy trình thanh toán.
 • Hệ thống quay lại về màn hình thông tin chi tiết giỏ hàng, với thông tin về hình thức thanh toán vừa chọn để thực hiện thanh toán cho đơn hàng
 • Chọn [Đặt hàng] để tiến hành quy trình thực hiện thanh toán cho đơn hàng
 • Hệ thống mở ra màn hình hiển thị thông tin giao dịch -> khách hàng nhập thông tin của tài khoản thanh toán
 • Chọn [Tiếp theo] để thực hiện bước tiếp của thao tác. Màn hình hiển thị tiếp theo là hỗ trợ khách hàng thực hiện Nhập thông tin thẻ

Trong đó:

 • Loại thẻ: chọn Visa
 • Nhập sổ thẻ
 • Tháng – Năm hết hạn của thẻ
 • CVN: nhập 3 số cuối của pass thẻ
 • Chọn [Tiếp theo] để thực hiện bước tiếp của thao tác. Màn hình hiển thị tiếp theo là hỗ trợ khách hàng kiểm tra lại thông tin đơn hàng và nội dung Giao dịch
 • Chọn [Thanh toán] để xác nhận Thanh Toán cho đơn hàng -> Hệ thống mở ra màn hình hiển thị thông tin giao dịch -> Khách hàng nhập mã OTP cho giao dịch
 • Nhập mã OTP được gửi về cho Số điện thoại đăng ký của thẻ Visa -> Chọn [Xác nhận] để hoàn thành quy trình Thanh toán cho đơn hàng -> Trạng thái thanh toán của đơn hàng chuyển thành [ Đã thanh toán]

Lưu ý:

 • Với những đơn hàng khách hàng thực hiện [Hủy thanh toán] tại các màn hình hiển thị của giao dịch, hệ thống hỗ trợ khách hàng có thể thực hiện thanh toán lại cho đơn hàng.
 • Truy cập đơn hàng: chọn hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên.
 • Với những đơn hàng đã đặt, nhưng không chọn hình thức thanh toán là [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa], hệ thống hỗ trợ khách hàng thay đổi lại hình thức thanh toán cho đơn hàng.
 • Truy cập chi tiết đơn hàng, mục [Hình thức thanh toán] chọn Thay đổi.
 • Chọn Hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên.

Leave a Comment

Share this Doc

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ Visa/ master

Or copy link

CONTENTS