leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Thanh toán qua cổng Bảo Kim

Estimated reading: 2 minutes 15 views

I. Thiết lập cấu hình cổng thanh toán trên web admin:

Bước 1: Tại module Cửa hàng chọn menu Hình thức thanh toán

Write a caption

Bước 2: Chọn menu Cấu hình thanh toán Bảo Kim và Nhập cấu hình thông tin kết nối thanh toán Bảo Kim ( tài khoản do Bảo Kim cung cấp)

  • Merchant Id
  • Api Key
  • Api Secret

Write a caption

Bước 3: Thêm hình thức thanh toán:

Vào module Cửa Hàng chọn Cấu hình thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán

Write a caption

Bước 4: Nhập thông tin các hình thức thanh toán sau đó chọn LƯU LẠI

  • Loại hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán mà quý khách đã ký hợp đồng với Bảo Kim
  • Tên: Bảo Kim
  • Nội dung: Thanh toán qua cổng Bảo Kim

Write a caption

II. Hướng dẫn các bước thanh toán trên app bán hàng

1. Hướng dẫn thanh toán qua QRcode:

Link hướng dẫn chi tiết

tại đây

2. Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM nội địa:

Link hướng dẫn chi tiết

tại đây

3. Hướng dẫn thanh toán qua thẻ visa/ master:

Link hướng dẫn chi tiết

tại đây

Leave a Comment

Share this Doc

Thanh toán qua cổng Bảo Kim

Or copy link

CONTENTS