leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Cài đặt bán âm

Estimated reading: 1 minute 23 views

Admin có thể tiến hành cài đặt cấu hình bán âm cho App hoạt động với thao tác sau:

Cấu hình cho phép cửa hàng bán âm

Khi bật chức năng này, sản phẩm hết tồn kho vẫn đặt hàng được.

Có thể chọn 1 số sản phẩm vẫn bán theo tồn kho bằng cách chọn riêng theo danh sách bên dưới.

  • Khi cửa hàng bật cấu hình bán âm sản phẩm hết tồn kho vẫn đặt hàng được.
  • Tính năng bán âm không áp dụng cho sản phẩm có thuộc tính

Leave a Comment

Share this Doc

Cài đặt bán âm

Or copy link

CONTENTS