Việc lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh là một công việc quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra quyết định kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQKD) là một loại báo cáo tài chính, phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác.

Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh đơn giản, dễ hiểu.

1. Xác định mục tiêu lập báo cáo

Trước khi bắt đầu lập báo cáo, bạn cần xác định rõ mục tiêu lập báo cáo của mình là gì. Mục tiêu lập báo cáo có thể bao gồm:

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Đưa ra quyết định kinh doanh
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật

Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh đơn giản

Việc xác định rõ mục tiêu lập báo cáo sẽ giúp bạn tập trung vào các thông tin cần thiết và tránh bị phân tâm bởi các thông tin không cần thiết.

2. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cần thu thập để lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm:

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Lợi nhuận
 • Các chỉ số tài chính khác

Bạn có thể thu thập dữ liệu từ các nguồn sau:

 • Sổ kế toán
 • Hóa đơn
 • Hợp đồng
 • Báo cáo sản xuất

3. Lập bảng báo cáo

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh thường được chia thành các phần chính sau:

 • Thông tin chung: bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, thời gian báo cáo.
 • Tình hình doanh thu: bao gồm doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu khác.
 • Tình hình chi phí: bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.
 • Tình hình lợi nhuận: bao gồm lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận ròng.
 • Các chỉ số tài chính khác: bao gồm tỷ suất lãi gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ suất vòng quay vốn lưu động, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

>> Tìm hiểu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Bạn có thể tham khảo mẫu bảng báo cáo kết quả kinh doanh sau:

Tiêu chíNội dung
Thông tin chungTên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, thời gian báo cáo
Tình hình doanh thuDoanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu khác
Tình hình chi phíChi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý
Tình hình lợi nhuậnLợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận ròng
Các chỉ số tài chính khácTỷ suất lãi gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ suất vòng quay vốn lưu động, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

4. Phân tích báo cáo

phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Sau khi lập báo cáo, bạn cần tiến hành phân tích báo cáo để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát hiện các vấn đề cần được giải quyết. Phân tích báo cáo có thể được thực hiện theo các cách sau:

 • So sánh dữ liệu của doanh nghiệp với dữ liệu của các doanh nghiệp khác trong ngành.
 • So sánh dữ liệu của doanh nghiệp với dữ liệu của các kỳ báo cáo trước.
 • Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính.

5. Trình bày báo cáo

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cần được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung. Báo cáo cần được trình bày theo một bố cục thống nhất, sử dụng ngôn ngữ chính xác, súc tích.

>> Phần mềm quản lý cộng tác viên giúp tăng hiệu suất doanh nghiệp

Một số lưu ý khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) là một loại báo cáo tài chính quan trọng, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Để có được một bản báo cáo kết quả kinh doanh chất lượng, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Báo cáo cần đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết.

Báo cáo kết quả kinh doanh cần bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác. Các thông tin này cần chính xác, được cập nhật thường xuyên và đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan.

 • Báo cáo cần được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Báo cáo kết quả kinh doanh cần được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, để các bên liên quan có thể dễ dàng nắm bắt được nội dung của báo cáo. Việc sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, cùng với các biểu đồ và đồ thị trực quan sẽ giúp ích cho việc trình bày báo cáo.

 • Báo cáo cần được cập nhật thường xuyên.

Báo cáo kết quả kinh doanh cần được cập nhật thường xuyên, để phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc cập nhật báo cáo thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu suất tài chính của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.