Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) là một loại báo cáo tài chính, phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác. Báo cáo kết quả HĐKD là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Mã số thuế
  • Lĩnh vực kinh doanh
  • Thời gian báo cáo
 • Tình hình doanh thu:
  • Doanh thu thuần
  • Doanh thu từ hoạt động tài chính
  • Doanh thu khác
 • Tình hình chi phí:
  • Chi phí sản xuất kinh doanh
  • Chi phí bán hàng
  • Chi phí quản lý
 • Tình hình lợi nhuận:
  • Lợi nhuận trước thuế
  • Lợi nhuận sau thuế
  • Lợi nhuận ròng
 • Các chỉ số tài chính khác:
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • Tỷ lệ lợi nhuận ròng
  • Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động
  • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

>> Hiểu rõ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Cơ sở ra quyết định từ 

cơ sở ra quyết định báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả HĐKD cung cấp các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Cụ thể, BCKQKD là cơ sở để doanh nghiệp.

 • Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả HĐKD cung cấp các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,… giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát hiện các vấn đề cần được giải quyết.
 • Đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp: Báo cáo kết quả HĐKD giúp doanh nghiệp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Ví dụ, nếu Báo cáo kết quả HĐKD cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, doanh nghiệp cần có các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Báo cáo kết quả HĐKD là một trong những báo cáo tài chính bắt buộc phải lập theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần lập Báo cáo kết quả HĐKD đầy đủ và chính xác để tuân thủ các quy định của pháp luật.

Một số quyết định được đưa ra từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Các quyết định về chiến lược kinh doanh

BCKQKD cung cấp các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh phù hợp. Ví dụ, nếu BCKQKD cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, doanh nghiệp cần có các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính. Nếu BCKQKD cho thấy doanh nghiệp có thị trường tiềm năng ở nước ngoài, doanh nghiệp có thể cân nhắc mở rộng thị trường ra nước ngoài.

 • Các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh

BCKQKD cung cấp các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng bộ phận, từng sản phẩm, dịch vụ, giúp doanh nghiệp xác định được những bộ phận, sản phẩm, dịch vụ nào đang hoạt động hiệu quả và những bộ phận, sản phẩm, dịch vụ nào cần được cải thiện. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Ví dụ, nếu BCKQKD cho thấy một sản phẩm nào đó không hiệu quả, doanh nghiệp có thể cân nhắc ngừng sản xuất sản phẩm đó.

>> Bí quyết xây dựng bản báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả

 • Các quyết định về tài chính

Một số quyết định được đưa ra từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BCKQKD cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định được khả năng tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định về tài chính phù hợp. Ví dụ, nếu BCKQKD cho thấy doanh nghiệp có khả năng tài chính ổn định, doanh nghiệp có thể cân nhắc đầu tư vào các dự án mới.

Ngoài ra, BCKQKD cũng có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định khác như:

 • Các quyết định về nhân sự

 • Các quyết định về marketing

 • Các quyết định về quản trị rủi ro

Nhìn chung, BCKQKD là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp cần lưu ý lập BCKQKD đầy đủ và chính xác để sử dụng BCKQKD một cách hiệu quả.

Một số ví dụ cụ thể về việc sử dụng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để ra quyết định

 • Ví dụ 1: Một doanh nghiệp sản xuất ô tô muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Để đưa ra quyết định này, doanh nghiệp cần xem xét các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp trong các kỳ báo cáo trước. Nếu các thông tin này cho thấy doanh nghiệp có khả năng tài chính ổn định, có thị phần tốt trong nước, thì doanh nghiệp có thể cân nhắc mở rộng thị trường ra nước ngoài.

 • Ví dụ 2: Một doanh nghiệp bán lẻ muốn thay đổi chiến lược marketing. Để đưa ra quyết định này, doanh nghiệp cần xem xét các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng kênh marketing trong các kỳ báo cáo trước. Nếu các thông tin này cho thấy một kênh marketing nào đó không hiệu quả, thì doanh nghiệp có thể cân nhắc thay đổi chiến lược marketing cho kênh đó.

 • Ví dụ 3: Một doanh nghiệp sản xuất đồ điện tử muốn đầu tư vào một dây chuyền sản xuất mới. Để đưa ra quyết định này, doanh nghiệp cần xem xét các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp trong các kỳ báo cáo trước. Nếu các thông tin này cho thấy doanh nghiệp có khả năng tài chính ổn định, có nhu cầu thị trường cho sản phẩm mới, thì doanh nghiệp có thể cân nhắc đầu tư vào dây chuyền sản xuất mới.

Báo cáo kết quả HĐKD là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp cần lưu ý lập Báo cáo kết quả HĐKD đầy đủ và chính xác để sử dụng Báo cáo kết quả HĐKD một cách hiệu quả.