Hướng dẫn sử dụng Kho Hàng Cửa Hàng

Hướng dẫn sử dụng Kho Hàng Cửa Hàng

Hướng dẫn sử dụng kho, cửa hàng

1.Hướng dẫn tạo Kho/ cửa hàng.

Chú thích:

1. Chọn Nhà phân phối

2. Chọn Quản lý kho hàng/ cửa hàng

3. Chọn thêm mới

4. Nhập tên kho/ cửa hàng.

5. Nhập số điện thoại ( SĐT phụ trách kho).

6. Chọn trạng thái (ẩn - kho không hoạt động, hiện - kho hoạt động).

7. Chọn thành viên quản lý kho.

8. Chọn tỉnh thành phố

9. Chọn quận/huyện

10. Chọn phường/xã

11. Nhập địa chỉ chi tiết.

12. Khối lượng TB của đơn hàng.

13. Nhập vĩ độ ( địa chỉ kho/cửa hàng trên bản đồ).

14. Nhập kinh độ ( địa chỉ kho/cửa hàng trên bản đồ).

15. Chọn hình ảnh đại diện cho (kho/ cửa hàng).

16. Bấm (ấn) nút Lưu để lưu lại thông tin.

2. Hướng dẫn tạo tỉnh/thành phố.

Chú thích:

1. Chọn chuỗi phân phối.

2. Chọn Tỉnh thành/ khu vực

3. Bấm (click) nút Thêm mới

4. Nhập tên tỉnh/thành phố.

5.Chọn kho hàng. ( chỉ áp dụng khi gian hàng là các kho hàng...)

6.Chọn Thứ tự sắp xếp ( số bé ưu tiên hiển thị trước).

7.Chọn Trạng thái (ẩn - tỉnh/thành phố không được sử dụng, hiện - tỉnh/thành phố  được sử dụng).

8. Bấm (lick) nút Lưu để thực hiện lưu lại thông tin

3. Đơn hàng lọc theo kho để xử lý.

Đơn hàng sẽ được hiển thị theo kho/cửa hàng, nếu kho/cửa hàng có thành viên Sale phụ trách, khi thành viên đó đăng nhập vào hệ thống quản trị, thì đơn hàng sẽ chỉ hiển thị theo kho hàng/ cửa hàng mà thành viên viên đó phụ trách.

Chú thích:

1. Chọn đơn hàng

2. Chọn danh sách đơn hàng.

3. Chọn kho hàng/cửa hàng để lọc đơn xử lý.

4. Chuyển kho/ cửa hàng xử lý đơn hàng

Chú thích:

1. Chọn đơn hàng

2. Chọn danh sách đơn hàng.

3. Bấm (click) nút chuyển kho hàng/cửa hàng xử lý đơn

4. Chọn kho xử lý đơn

5. Bấm (click) nút xác nhận để xác nhận quá trình chuyển đơn hàng.

5. Cách cài đặt thành viên quản lý kho.

Trước khi cài đặt 1 nhân viên thành nhân viên Sale phụ trách kho/ cửa hàng, chúng ta cần cấp quyền tài khoản đăng nhập cho nhân viên, bằng cách sau:

Chú thích:

1. Chọn Trang chủ

2. Chọn Tài khoản/phân quyền

3. Nhập số tài khoản,

4. Bấm(click) Tìm kiếm

5. Thực hiện bấm(click) nút cấp quyền cho tài khoản đó.

Thực hiện thêm thành viên Sale quản lý kho/cửa hàng.

Tại 1 kho hàng/ cửa hàng 1 thành viên Sale chỉ có thể quản lý 1 kho/ 1cửa hàng.  (thành viên không được set quản lý kho, sẽ là thành viên có quyền cao nhất, xử lý mọi hoạt động liên quan đến đơn hàng.

Chú thích:

1. Chọn chuỗi phân phối.

2. Chọn quản lý kho/cửa hàng.

3. Bấm(click) nút sửa, hoặc lúc thêm mới chọn thêm mới.

4. Chọn thành viên sale.

5. Bấm(click) nút Lưu để Lưu lại thông tin.

Mô hình hoạt động tham khảo:

https://coggle.it/diagram/X_g4fgfKJilTnE4t/t/kho-chu%E1%BB%97i-c%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng