Thêm sản phẩm mới trên gian hàng

Thêm sản phẩm mới trên gian hàng

Thêm sản phẩm mới trên gian hàng

 

Mỗi sản phẩm là một mặt hàng được quản lý riêng lẻ trên Abaha. Thêm mới sản phẩm là một trong những bước đầu tiên để tạo dựng dữ liệu quản lý cửa hàng của bạn.

Để sử dụng tính năng Thêm mới sản phẩm bạn thao tác theo các bước sau:

 

Bước 1: Vào trang quản trị website

 

 

Bước 2: Vào phần "danh mục sản phẩm " và chọn” Tạo danh mục mới"

 

 

Bước 3: Điền thông tin để tạo danh mục mới

 

Bước 4: Vào mục "danh sách sản phẩm" -> Tạo sản phẩm mới

 

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm

Thêm thuộc tính cho sản phẩm: