Thêm sản phẩm nổi bật cho shop

Thêm sản phẩm nổi bật cho shop

Thêm sản phẩm nổi bật cho shop

Bước 1: Vào menu Quản lý sản phẩm->  Nhóm sản phẩm->  Sản phẩm nổi bật

Bước 2: Thêm sản phẩm nổi bật

 

Bước 3: Tìm tên sản phẩm và thêm sản phẩm