Thêm tin tức của shop

Thêm tin tức của shop

Hướng dẫn thêm mới tin tức

Bước 1: Vào trang quản trị website và chọn danh mục: Tin tức

 

Bước 2: Vào phần  Quản lý danh mục -> Thêm chuyên mục mới

 

Bước 3: Thêm tin tức mới:

Bước 4: Quản lý tin tức đã tạo trong mục danh sách tin