Tổng hợp hướng dẫn sử dụng website & ứng dụng  trên abaha.vn

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng website & ứng dụng trên abaha.vn

Hướng dẫn sử dụng website & app bán hàng

1.Đăng nhập trang quản trị: https://abaha.vn/blog/huong-dan-dang-nhaptrangquan-tri-cua-shop-t265

2. Sửa tên, logo, hotline: https://abaha.vn/blog/huong-dan-chinh-sua-ten-logo-hotline-cua-hang-t3572

3. Thay đổi tên miền: https://abaha.vn/blog/huong-dan-them-ten-mien-cho-website-t1736

4. Sửa nội dung website:

+ Sửa trung tâm trợ giúp: https://abaha.vn/blog/huong-dan-sua-trung-tam-tro-giup-t3573

+ Sửa hướng dẫn mua hàng: https://abaha.vn/blog/huong-dansua-huong-dan-mua-hang-t3574

+ Sửa chính sách vận chuyển: https://abaha.vn/blog/huong-dansua-chinh-sach-van-chuyen-t3575

+ Sửa giới thiệu về shop : https://abaha.vn/blog/huong-dansua-gioi-thieu-ve-shop-t3576

+ Sửa tin tuyển dụng : https://abaha.vn/blog/huong-dansua-tin-tuyen-dung-t3577

+ Sửa điều khoản chính sách: https://abaha.vn/blog/huong-dansua-dieu-khoan-chinh-sach-t3578

+ Sửa nội dung footer: https://abaha.vn/blog/huong-dansua-noi-dung-footer-t3579

5. Tích hợp Facebook, zalo chat: https://abaha.vn/blog/huong-dannhung-zalo-facebook-chat-t3589

6. Quản lý tin tức: https://abaha.vn/blog/them-tin-tuc-cua-shop-t311

7. Quản lý sản phẩm

+ Thêm sản phẩm mới: https://abaha.vn/blog/them-san-pham-moi-tren-gian-hang-t313

+ Thêm sản phẩm nổi bật: https://abaha.vn/blog/them-san-pham-noi-bat-cho-shop-t328

8. Đồng bộ sản phẩm:     

Với Shopee

+ Lấy ID: https://abaha.vn/blog/huong-dan-lay-id-cua-hang-tren-shopee-t1688

+ Đồng bộ bằng ID: https://abaha.vn/blog/huong-dan-dong-bo-san-phamvoi-id-shopee-t1686

Với Kiotviet

+ Kết nối API: https://abaha.vn/blog/huong-dan-thiet-lap-ket-noi-api-tren-kiotviet-t1689

+ Đồng bộ: https://abaha.vn/blog/huong-dan-dong-bo-san-phamvoi-du-lieu-kiotviet-t1687

9. Quản lý bán hàng thu ngân: https://abaha.vn/blog/huong-dan-ban-hang-va-thu-ngan-t2143

10. Quản lý khách hàng: https://abaha.vn/blog/huong-dan-quan-ly-khach-hang-t3641

11. Quản lý đơn hàng: https://abaha.vn/blog/huong-dan-shop-quan-ly-don-hang-t3640

12. Quản lý voucher & mã khuyến mại: https://abaha.vn/blog/huong-dan-tao-voucher-moi-cho-shop-t312

13. Quản lý cộng tác viên:

+  Hướng dẫn CTV: https://abaha.vn/blog/huong-dan-cong-tac-vien-ban-hang-t1726

+ Hướng dẫn quản lý CTV: https://abaha.vn/blog/huong-dan-dai-ly-quan-ly-cong-tac-vien-t1737

14. Quản lý trang chủ : https://abaha.vn/blog/bai-viet-huong-dan-quan-ly-trang-chu-website-t3639