Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết. Bài viết dưới đây, Abaha sẽ chỉ ra các nội dung cần có trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một loại báo cáo tài chính, phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác.

Các nội dung cần có trong báo cáo kết quả hđ kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được dùng khi nào?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được sử dụng thường xuyên trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận,… Doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo để nắm bắt được các xu hướng, biến động của tình hình kinh doanh, từ đó có những điều chỉnh phù hợp.
 • Đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Ví dụ, nếu báo cáo cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, doanh nghiệp cần có các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính bắt buộc phải lập theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đầy đủ và chính xác để tuân thủ các quy định của pháp luật.

>> Cơ sở ra quyết định từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các nội dung cần có trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các nội dung cần có trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thông tin chung

Thông tin chung là phần đầu tiên của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm các thông tin cơ bản về doanh nghiệp, thời gian báo cáo. Các thông tin này giúp người đọc nắm bắt được tổng quan về doanh nghiệp và thời gian báo cáo.

Tình hình doanh thu

Tình hình doanh thu là phần quan trọng nhất của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phản ánh tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một kỳ báo cáo. Doanh thu bao gồm doanh thu thuần và doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu khác.

Tình hình chi phí

Tình hình chi phí là phần phản ánh tổng chi phí mà doanh nghiệp đã phát sinh trong một kỳ báo cáo để tạo ra doanh thu. Chi phí bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

Tình hình lợi nhuận

Tình hình lợi nhuận là phần phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo. Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ đi chi phí.

Các chỉ số tài chính khác

Các chỉ số tài chính khác là các chỉ số được tính toán từ các thông tin trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phản ánh các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ số tài chính thường được sử dụng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

>> Bí quyết xây dựng bản báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả

Lưu ý khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Lưu ý khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Xác định mục tiêu của báo cáo: Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu của báo cáo là gì? Báo cáo được lập ra để cung cấp thông tin cho ai? Báo cáo sẽ được sử dụng để đưa ra các quyết định gì? Việc xác định rõ mục tiêu của báo cáo sẽ giúp doanh nghiệp xác định được nội dung và hình thức của báo cáo.
 • Thu thập dữ liệu: Dữ liệu là nền tảng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết cho báo cáo, bao gồm:
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Lợi nhuận
  • Các chỉ số tài chính khác
 • Xử lý dữ liệu: Sau khi thu thập được dữ liệu, doanh nghiệp cần tiến hành xử lý dữ liệu để đảm bảo dữ liệu chính xác và đầy đủ.
  • Dữ liệu cần được kiểm tra lại để loại bỏ các lỗi sai.
  • Ngoài ra, doanh nghiệp cần tính toán các chỉ số tài chính cần thiết cho báo cáo.
 • Trình bày báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cần được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung.
  • Báo cáo cần có đầy đủ các thông tin cần thiết, được trình bày theo một bố cục rõ ràng, logic.
 • Phân tích báo cáo: Sau khi lập báo cáo, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích báo cáo để đưa ra các nhận định, đánh giá về tình hình kinh doanh.
  • Phân tích báo cáo giúp doanh nghiệp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp.